Size Guide

כיצד מודדים?
~
היקף חזה : מדדי מתחת לבית השחי באזור המלא ביותר של החזה (Bust)
~
היקף מותניים : מדדי את החלק הקטן היותר של המותניים. שמרי על מרחב חופשי של  (Waist)
אצבע בין סרט המדידה לגוף
~
היקף חזה : הצמדי את הרגליים ומדדי את החלק הרחב ביותר של היריכיים, שמרי על (Hips)
מרחב חופשי של כאצבע בין סרט המדידה ליריכיים
~